Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Sinh 8 - Trường THCS Tân Viên

doc 4 trang mainguyen 4340
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Sinh 8 - Trường THCS Tân Viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_ii_mon_sinh_8_truong_thcs_tan.doc

Nội dung text: Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Sinh 8 - Trường THCS Tân Viên

  1. UBND HUYỆN AN LÃO ®Ò kscl häc k× II N¨m häc: 2017-2018 tr­êng THCS t©n viªn M«n : Sinh 8 Thêi gian:45 phót( Kh«ng kÓ thêi gian giao đề) I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nội dung TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chương I. -HS nhận biết hệ HS vận dụng giải Bài tiết - bài tiết gồm những thích vì sao cơ quan nào. không ăn quá nhiều chất tạo sỏi. Số câu: 2 1 3 Số điểm: 0,5 1,0 1,5 Tỉ lệ 5% 10% 15% Chương HS nhận biết một HS vận dụng để II: Da số bệnh ngoài da. giải thích tắm rửa sach sẽ có TD NTN đối với da. Số câu: 1 1 2 Số điểm: 0,25 0,25 0,5đ Tỉ lệ 2,5% 2,5% 5 % Chương HS nhận biết trung HS hiểu nêu CT HS vận III: Thần ương TK gồm cầu mắt. dụng để giải thích kinh và những bộ phận khi uống rượu say nào. HS nêu CT cơ sẽ NTN. giác quan quan phân tích và CT cầu mắt. Số câu: 1 1 1 1 4 Số điểm: 0,25 1,0 1,0 0,25 2,5đ Tỉ lệ 2,5% 10% 10% 2,5% 25% Chương HS nhận biết một HS hiểu và so IV: Nội số tuyến nội và CN sánh tuyến nội tiết chúng. tiết và tuyến ngoại tiết Số câu: 4 1 5 Số điểm: 1,25 1,0 2,25 Tỉ lệ 12,5% 10% 22,5% Chương HS biết CT cơ HS hiểu biết thế HS vận dụng KT V: Sinh quan sinh dục nào là thụ thai, để giải thích nếu sản nam. cơ sở KH các trứng k được thụ HS nhận biết biện biện pháp tránh tinh sẽ NTN. pháp tránh thai . thai Số câu: 1 1 1 1 4 Số điểm: 0,25 0,5 1,0 1,5 3,25 Tỉ lệ 2,5% 5% 10% 15% 32,5% Tổng số 11 3 3 1 18 câu 4,0đ 3,0đ 2,0 1,0 10đ
  2. Tổng số 40% 30% 20% 10% 100% điểm Tỉ lệ % II. §Ò bµi: I. PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Câu 1 (1,0đ) : Ghép các nội dung ở cột B với cột A sao cho phù hợp, điền kết quả vào cột C trong bảng sau: Cột A Cột B Cột C Tên tuyến nội tiết Chức năng chính Trả lời 1. Tuyến yên A. Tiết hoocmon có vai trò quan trọng trong trao đổi chất 1 và chuyển hóa các chất trong tế bào 2. Tuyến giáp B. Tiết các hoocmon kích thích hoạt động của nhiều tuyến 2 nội tiết khác 3. Tuyến trên thận C.Tiết các hoocmon có tác dụng đối với sự xuất hiện các 3 đặc điểm giới tính và thúc đẩy quá trình sinh sản 4. Tuyến tụy D.Tiết các hoocmon điều hòa, điều chỉnh đường huyết, 4 điều hòa các muối natri, kali trong máu, làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam E. Tiết các hoocmon điều hòa lượng đường trong máu C©u 1: HÖ bµi tiÕt n­íc tiÓu gåm c¸c c¬ quan? a-Th©n, cÇu thËn, bãng ®¸i b-ThËn, èng thËn, bãng ®¸i c-ThËn, bãng ®¸i, èng ®¸i d-ThËn, èng dÉn n­íc tiÓu, bãng ®¸i, èng ®¸i C©u2: KÓ tªn c¸c bÖnh ngoµi da? a- Cóm, sëi, ho b- NÊm , sëi, thuû ®Ëu c- C¶m cóm, h¾c lµo. d - H¾c lµo, ghÎ lë, lang ben. C©u3: Trung ­¬ng thÇn kinh gåm bé phËn chÝnh lµ: a- D©y thÇn kinh vµ h¹ch thÇn kinh. b- N·o bé vµ tñy sèng. c- Trung ­¬ng vµ n·o. d- Trung ­¬ng vµ ngo¹i biªn. C©u 4:N­íc tiÓu ®Çu ®­îc h×nh thµnh do? a- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë cÇu thËn b- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë nong cÇu thËn c- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë èng thËn d- Qu¸ tr×nh läc m¸u x¶y ra ë bÓ thËn C©u 5: TuyÕn tôy lµ lo¹i tuyÕn nµo : a-TuyÕn pha ,v× tuyÕn tôy gåm hai phÇn :mét phÇn lµ c¸c tÕ bµo tiÕt dÞch tôy theo èng dÉn ®æ vµo t¸ trµng b-TuyÕn ngo¹i tiÕt v× tiÕt ra dÞch tôy ®æ vµo t¸ trµng c-TuyÕn néi tiÕt v× c¸c tÕ bµo tiÕt hooc m«n ngÊm th¼ng vµo m¸u d- TuyÕn pha v× có c¸c tÕ bµo võa tiÕt dÞch tiªu ho¸ võa tiÕt hooc mon C©u 6 : C¬ quan sinh dôc nam gåm: a- Tinh hoµn,ống dẫn tinh. b- Tói tinh, èng dÉn tinh. c- D­¬ng vËt, tuyến hành và tuyến tiền liệt. d- Tinh hoµn, tói tinh, èng dÉn tinh, d­¬ng vËt, tuyÕn hµnh vµ tuyÕn tiÒn liÖt. C©u 7:T¾m röa lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ da v×? a-Da s¹ch, kh«ng cã vi khuÈn ®ét nhËp vµo c¬ thÓ
  3. b-T¾m röa k× cä lµ h×nh thøc xoa bãp da lµm cho c¸c m¹ch m¸u d­íi da l­u th«ng, da ®­îc nu«i d­ìng tèt c-Gióp da t¹o d­îc nhiÒu vitamin D chèng bÖnh cßi x­¬ng d-Gióp c¬ thÓ chÞu ®ùng ®­îc nh÷ng thay ®æi thêi tiÕt nh­ m­a, n¾ng hoÆc nãng, l¹nh ®ét ngét C©u 8: Ng­êi say r­îu khi ®Þnh b­íc ®i mét b­íc l¹i ph¶i b­íc tiÕp theo vµi b­íc n÷a lµ do rèi lo¹n ? a-N·o trung gian. b-§¹i n·o. c-TiÓu n·o. d- N·o trung gian,đại não và tiểu não. PhÇn tù luËn: 7 ®iÓm C©u 1(2,0®): C¬ quan ph©n tÝch thÞ gi¸c gåm mÊy bé phËn lµ nh÷ng bé phËn nµo? Nªu cÊu t¹o , chøc n¨ng cña cÇu m¾t? C©u 2(1,0 ®): So s¸nh tuyÕn néi tiÕt vµ tuyÕn ngo¹i tiÕt? C©u 3(3,0®) : ThÕ nµo lµ sù thô thai ? Tr×nh bµy c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai? Phương tiện sử dụng cho các biện pháp tránh thai đó là gì?" Nếu trứng không được thụ tinh xảy ra hiện tượng gì? Câu 4: (1,0 đ)Vì sao chúng ta không nên ăn quá nhiều chất tạo sỏi. III. §¸p ¸n biÓu ®iÓm: Phần 1: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Câu1 Câu2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 b a d e d d b a d d b c 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Phần 2: Néi dung §iÓm C©u 1: 2,0 ®iÓm a. C¬ quan ph©n tÝch thÞ gi¸c gåm 3 bé phËn 0,75 - TB thô c¶m thÞ gi¸c - D©y thÇn kinh thÞ gi¸c 0,25 - Vïng thÞ gi¸c ë thuú chÈm. 0,25 b. CÊu t¹o cña cÇu m¾t: 0,25 - Màng bọc: Màng cứng, màng mạch, màng lưới. - MT trong suôt: Màng giác, thủy dịch, thể thủy tinh, dịch thủy tinh. 0,25 c. Chøc n¨ng : +Màng bọc: bảo vệ, nuôi dưỡng và thụ cảm ánh sáng, màu sắc. + MT trong suốt: Giúp ánh sáng có thể xuyên qua. 0,25 C©u 2: 1,0 ®iÓm. So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau. - Gièng nhau: C¸c TB tuyÕn ®Òu t¹o ra s¶n phÈm bµi tiÕt. 0,25 - Kh¸c nhau: S¶n phÈm tiÕt cña tuyÕn néi tiÕt ngÊm th¼ng vµo m¸u cßn s¶n 0,75 phÈm tiÕt cña tuyÕn ngo¹i tiÕt tËp trung ®æ vµo èng dÉn vµ ®æ ra ngoµi. C©u 3: 3,0 ®iÓm a.Thô thai lµ trøng ®­îc thô tinh b¸m vµo thµnh tö cung tiÕp tôc ph¸t triÓn thµnh 0,5 thai. b.C¬ së khoa häc c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai lµ. - Ng¨n trøng chÝn vµ rông 0,2 5
  4. - Tr¸nh kh«ng ®Ó tinh trïng gÆp trøng. 0, 5 - Chèng sù lµm tæ cña trøng ®· thô tinh. 0,25 c. Phương tiện: Dïng bao cao su, thuèc tr¸nh thai, vßng tr¸nh thai 0,5 d. Nếu trứng không được thụ tinh sau 14 ngày ( kể từ ngày trứng rụng) sẽ xảy ra 1,0 hành kinh do lớp niêm mạc bị bong ra gây ra chảy máu. Câu 4:1,0 điểm: Chúng ta không nên ăn quá nhiều chất tạo sỏi để hạn chế khả 1,0 năng tạo sỏi ở bóng đái. Người ra đề Nhóm chuyên môn Tổ chuyên môn Nguyễn Thị Phượng