Đề kiểm tra Cuối học kì 1 môn Tin học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Na Phặc

doc 4 trang Hùng Thuận 23/05/2022 5020
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Cuối học kì 1 môn Tin học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Na Phặc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_tin_hoc_lop_12_nam_hoc_2021_20.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra Cuối học kì 1 môn Tin học Lớp 12 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Na Phặc

  1. SỞ GD&ĐT BẮC KẠN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – THPT TRƯỜNG THCS – THPT NÀ PHẶC NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC – LỚP 12 (Đề gồm có 04 trang) (Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: . . . Lớp: Học sinh ghi đáp án vào câu tương ứng Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Đáp án Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Đáp án I. Trắc nghiệm (7điểm) Câu 1: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột. A. Field name. B. Data type C. Field size D. Format Câu 2: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới bằng cách tự thiết kế, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng. A. Table – Create Table in design view B. Query – Create Query in design view C. Form – Create Form in design view D. Report – Create Report in design view Câu 3: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng. A. Table – Create Table by using wizard B. Query – Create Query by using wizard C. Form – Create Form by using wizard D. Report – Create Report by using wizard Câu 4: Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở A. Query B. Form C. Table D. Report Câu 5: Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là: A. Autonumber B. Text C. Yes/No D. Number Câu 6: Khi làm việc với bảng. Ở chế độ Design, khi thực hiện thao tác lệnh Insert Row là ta đang thực hiện công việc nào sau đây? A. Chèn thêm bảng B. Chèn thêm cột C. Chèn thêm bản ghi D. Chèn thêm trường
  2. Câu 7: Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là A. XLS B. DOC C. MDB D. PAS Câu 8: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn đặt khóa chính ta thực hiện thao tác A. Edit – Primary key B. File – Primary key C. Tools – Primary key D. Windows – Primary key Câu 9: Để thực hiện liên kết dữ liệu ta chọn thao tác nào sau đây A. Tools – Relationships B. Insert – Relationships C. Edit – Relationships D. File – Relationships Câu 10: Trong Microsoft Access, một CSDL thường là A. Một tệp B. Tập hợp các bảng có liên quan với nhau C. Một sản phẩm phần mềm D. Một văn bản. Câu 11: Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu A. Trong chế độ thiết kế B. Trong chế độ trang dữ liệu C. Không thể thay đổi được D. Có thể thay đổi bất cứ ở đâu. Câu 12: Hệ quản trị CSDL là: A. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL. B. Phần mềm dùng tạo lập CSDL. C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL. D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL Câu 13: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: A. Nhập dữ liệu B. Sửa cấu trúc bảng C. Lập báo cáo D. Tính toán cho các trường tính toán Câu 14: Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì? A. Giá trị dữ liệu trên Field đó được trùng nhau B. Giá trị dữ liệu trên Field đó không được trùng nhau C. Giá trị dữ liệu trên Field đó bắt buộc là kiểu Text D. Không có khái niệm khoá chính Câu 15: Trong Access, để làm việc với chế độ thiết kế ta thực hiện: Design View?
  3. A. View B. Edit C. Insert D. Tools Câu 16: Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện: A. Tools / Save B. View / Save C. File / Save D. Format / Save Câu 17: Khi lám việc với Access xong, muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện: A. Tools / Exit. B. File / Exit C. Windows /Exit D. View / Exit Câu 18: Phần mở rộng của tên tệp tin trong Access là: A. MDB B. TEXT C. DOC D. XLS Câu 19: Khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn xác định khóa chính, ta thực hiện: Primary Key A. Insert B. File C. Edit D. Tools Câu 20:Trong Access, có mấy chế độ làm việc với các đối tượng ? A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 21: Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện: A. Tools / Insert Rows B. Insert / Rows C. File / Insert Rows D. Edit / Insert Rows Câu 22: Trong Access, muốn tạo cấu trúc bảng theo cách tự thiết kế, ta chọn? A. Create table in design view B. Create table by using wizard C. Create table by entering data D. Create query in design view Câu 23: Để mở bảng ở chế độ trang trang thiết kế ta thực hiện như sau: A. Chọn File/ Open B. Nhắp chuột phải chọn Design View C. Nhắp chuột phải chọn Open D. Nhắp đôi chuột vào bảng tương ứng Câu 24: Để đi đến ô cuối cùng của bảng ở chế độ trang dữ liệu là nhấn phím: A. End B. Shift + End C. Ctrl + End D. Alt + End Câu 25: Hãy chọn cách làm nào là hợp lí khi lọc ra những học sinh nam và là đoàn viên A. Xóa bỏ những học sinh không thỏa điều kiện bên trên B. Tìm kiếm những học sinh nam, đoàn viên và copy chúng sang một trang mới C. Lọc theo mẫu với điều kiện nam và là đoàn viên D. Lọc theo ô đữ liệu
  4. Câu 26: Để thoát khỏi Access ta thực hiện A. File/Exit B. Ctrl + F4 C. File/Close D. Shift + F4 Câu 27: Access là A. Cơ sở dữ liệu B. Phần mềm chỉ có chức năng tính toán số liệu C. Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu D. Phần mềm hệ thống Câu 28 Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng? A. Record/Fillter/Fillter By Selection B. Record/Fillter By Form C. Record/Fillter/Fillter By Form D. Record/Fillter By Selection II. Phần tự luận (3 điểm) Câu 29: Tạo một CSDL mới, đặt tên là THIKỲI Cho bảng dữ liệu sau đây: BANGDIEM Ma Ngay kiem Điem HoDem Ten To Đia Chỉ So tra Toan 2 Lại Ngọc Anh 1 7 Bà Triệu 19/11/2008 8 3 Nguyễn Quốc Anh 2 123 Tây Sơn 20/11/2021 9 4 Lưu Thị Phương Dung 3 12 Lê Lợi 21/11/2022 10 5 Nguyễn Thuỳ Dung 1 65 Kim Liên 15/12/2021 10 1 Nguyễn Thành An 2 Bắc Kạn 18/11/2009 7 Câu 30: Tạo Queries hiển thị danh sách học sinh gồm HoDem, Ten, Điemso trong một ngày (ví dụ ngày 15/12/20210). Đặt tên Query là DIEM_CAO_NHAT. Câu 31: Tạo báo cáo (Reports) danh sách học sinh gồm: HoDem, Ten, Đia Chỉ, Điemso và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính điểm số trung bình môn Toán. Đặt tên Query là DIEMTRUNGBINH