Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Việt Yên năm học 2016-2017 môn thi Hóa học

pdf 1 trang mainguyen 24/02/2021 4270
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Việt Yên năm học 2016-2017 môn thi Hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_viet_yen_nam_hoc_2016_20.pdf

Nội dung text: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Việt Yên năm học 2016-2017 môn thi Hóa học

  1. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN VIỆT YÊN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THI: HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 28/2/2017 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. (4,5 điểm) 1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: a. K + H2O  b. Ca(OH)2 + H3PO4  Ca3(PO4)2 + H2O to c. FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 to d. FexOy + CO  FeO + CO2 2. Hãy viết phương trình hóa học tạo thành các oxit: Al2O3, CuO, SO2, CO2, Fe3O4, MgO, P2O5, K2O từ các đơn chất tương ứng và gọi tên các oxit? 3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau: Na, P2O5, CaO, NaCl, Mg, Ag. Câu 2. (3,5 điểm) 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Xác định số lượng mỗi loại hạt trong nguyên tử X? 2. Cho hỗn hợp khí X gồm CH4 và H2 (ở đktc) có tỉ khối đối với khí oxi là 0,325. a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X. b) Trộn 11,2 lít hỗn hợp khí X với 28,8 gam khí oxi rồi đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh ngưng tụ hết hơi nước thì thu được khí Y. Xác định thành phần % thể tích, % khối lượng các chất trong Y. Câu 3. (5,0 điểm) 1. Nung hoàn toàn 12,75 gam chất rắn A thu được chất rắn B và 1,68 lít khí oxi ở (đktc). Trong hợp chất B có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là: 33,33% Na; 20,29% N; 46,38% O. Xác định công thức hóa học của A, B. Biết rằng công thức đơn giản cũng chính là công thức hóa học. 2. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X cần dùng hết 10,08 lít O2(đktc). Sau phản ứng thu được 13,2g khí cacbonic và 7,2g nước. Xác định CTHH của X và viết PTHH đốt cháy X?( Biết công thức dạng đơn giản chính là CTHH của X). 3. Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam một kim loại X có hoá trị II bằng dung dịch HCl vừa đủ. Khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí (ở đktc) . Xác định kim loại X ? Câu 4. (3,0 điểm) Cho 46,4 gam một oxit kim loại tác dụng vừa đủ với 17,92 lít khí hiđro (đktc). Cho toàn bộ lượng kim loại thu được tác dụng hết với 43,8 gam HCl. Xác định công thức hóa học của oxit. Câu 5. (2,0 điểm) Cho 13,7 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng hết với dung dịch axit HCl. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và V lít khí hiđro (đktc). Khối dung dịch Y nặng hơn dung dịch axit ban đầu là 12,6 gam. a) Viết các PTHH của phản ứng. Tính V b) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong X. Câu 6. (2,0 điểm) Cho luồng khí hiđro đi qua 20 gam quặng sắt chứa 80% Fe2O3 và tạp chất không phản ứng, nung nóng. Sau một thời gian thu được 16,16 gam chất rắn. a) Tính hiệu suất phản ứng. b) Tính khối lượng mỗi chất trong 16,16 gam chất rắn. HẾT (Ca = 40; Na = 23; Mg = 24; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5; C = 12; N=14, Fe = 56, Al = 27,O = 16.) Họ và tên thi sinh số báo danh