Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 7

doc 6 trang mainguyen 24/02/2021 3340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_cong_nghe_lop_7.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ lớp 7

  1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: Công nghệ Lớp: 7 Biết Hiểu Vận dụng Tổng Chủ điểm TN TL TN TL TN TL 1. Đại cương về kĩ - Nhiệm vụ ngành chăn - yếu tố ảnh hưởng đến - Sản xuất thức ăn vật thuật chăn nuôi nuôi sự sinh trưởng, phát dục nuôi - Sự sinh trưởng vật nuôi - Hấp thụ thức ăn ở VN - Vai trò ngành chăn nuôi Số câu 4- C1,3,6,7 1-C8 1-C13 1-C2 7 Số điểm 1 0,25 4 0,25 5,5 Tỉ lệ % 10% 2,5% 40% 2,5% 55% 2. Quy trình sản xuất - Phương pháp chế biến - Phân loại giống VN - lai tạo giống và bảo vệ môi trường thức ăn - nguyên nhân sinh ra trong chăn nuôi bệnh VN Số câu 1-C10 1- C11 2-C9,12 4 Số điểm 0,25 0,25 0,5 1 Tỉ lệ % 2,5% 2,5% 5% 10% 3 Quy trình sản xuất và - Chăm sóc tôm cá - Biện pháp bảo vệ bảo vệ môi trường - Phân loại thức ăn tôm, môi trường thủy sản nuôi thuỷ sản cá Số câu 2-C4,5 1-C14 1-C15 4 Số điểm 0,5 2 1 3,5 Tỉ lệ % 5% 20% 10% 35% Tổng: Số câu 5 6 4 15 Số điểm 1,25 7 1,75 10 Tỉ lệ % 12,5% 79% 17,5% B. Nội dung đề kiểm tra : I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi là: A. Cung cấp thịt, B. Tăng cường đầu tư C. Cung cấp nhiên D. Cung cấp sức kéo trứng, sữa cho con cho nghiên cứu quản liệu cho ngành công cho trồng trọt người lí nghiệp nhẹ Câu 2: Thức ăn nào sau đây là loại giàu Protêin: A. Rơm khô, cỏ khô B. Đậu tương, khô lạc C. Bột sắn, khoai lang D. Rau xanh khô Câu 3: Sự sinh trưởng của vật nuôi là: A. Sự tăng lên về khối B. Sự tăng lên về kích C. Sự tăng lên về khối D. Sự thay đổi về chất lượng thước lượng, kích thước các bộ phận cơ thể Câu 4: Cho cá ăn thế nào là hợp lí: A. Vừa đủ no B. Thật no C. Đủ chất và đủ D. Lượng ít, chia lượng thức ăn nhiều lần Câu 5: Bón phân vào ao nuôi tôm cá tốt nhất vào tháng: A. 2 - 3 B. 5 - 6 C. 7 - 8 D. 8 - 11 Câu 6: 1. Vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i: A. Cung cấp thịt, B. Tăng cường đầu tư C. Cung cấp nhiên D. Cung cấp sức kéo trứng, sữa cho con cho nghiên cứu quản liệu cho ngành công cho trồng trọt người lí nghiệp nhẹ 1
  2. câu 7: NhiÖm vô cña ngµnh ch¨n nu«i lµ: A. T¨ng nhanh vÒ B. Ph¸t triÓn ch¨n C. T¨ng nhanh ®Çu t­ D. C¶ b, c. khèi l­îng vµ chÊt nu«i toµn diÖn. cho nghiªn cøu. l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i. Câu 8: C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i lµ: A. . §Æc ®iÓm di B. §iÒu kiÖn ngo¹i C. YÕu tè m«i tr­êng D. §Æc ®iÓm di truyÒn truyÒn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh Câu 9: §Ó t¹o ra gièng gµ lai ng­êi ta: A. . Chän ghÐp ®«i B. Chän ghÐp ®«i con C. Cho giao phèi ngÉu D. C¶ a, b, c con ®ùc vµ con c¸i ®ùc vµ con c¸i kh¸c nhiªn cïng gièng gièng Câu 10: C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n lµ: A. . Ph­¬ng ph¸p vËt B. Ph­¬ng ph¸p c¬ C. Ph­¬ng ph¸p ph¬i D. Ph­¬ng ph¸p ñ lÝ, ho¸ häc, vi sinh vËt häc, nhiÖt häc kh«, ñ xanh men, ñ tinh bét Câu 11: Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i theo: A. . §Þa lý B. H×nh th¸i ngo¹i C. H­íng s¶n xuÊt D. C¶ a, b, c h×nh Câu 12: Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi : A. . Chän läc hµng B. KiÓm tra n¨ng suÊt C. Qu¶n lý gièng D. C¶ a, b lo¹t II. Tự luận : ( 7 điểm ) Câu 13: ( 4 điểm ) Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào? Câu 14: ( 2 điểm ) Phân biệt sự khác nhau của thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm cá? Câu 15: ( 1 điểm) Nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản? 2
  3. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: Công nghệ 7 I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B B C D C A D D B A D D Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II. Phần II. Tự luận ( 7điểm ) Bài Đáp án Điểm đạt Bài 1 : Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá: ( 4 điểm ) 0,75 điểm - Nước được cơ thể hấp thu thẳng qua vách ruột vào máu - Protêin được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin 0,75 điểm - Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo 0,75 điểm - Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng 0,75 điểm - Các vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu 0,5 điểm - Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn 0,5 điểm Bài 2 : (2 điểm ) Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm cá: * Thức ăn tự nhiên: - Là thức ăn có sẵn trong nước như : Vi khuẩn, thực vật thuỷ sinh, động vật phù du, động vật đáy, mùn bã hữu cơ 1 điểm * Thức ăn nhân tạo: - Là thức ăn do con người tạo ra cung cấp cho tôm cá như: Thức ăn tinh, thức ăn thô, thức ăn hỗn hợp 1 điểm Bài 3 : Một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản: (1 điểm) - Xử lí nguồn nước như lọc, dùng hoá chất dễ kiếm rẻ tiền 0,5 điểm - Quản lí như ngăn cấm huỷ hoại các sinh cảnh đặc trưng, quy định nồng độ tối đa của hoá chất, chất độc trong môi trường nuôi thuỷ sản . 0,5 điểm GV ra đề Nhóm chuyên môn Tổ chuyên môn Lê Thị Huyền Chi 3
  4. UBND HUYỆN AN LÃO BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017- 2018 TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN MÔN: Công nghệ 7 Thời gian làm bài: 45phút ’ Ngày kiểm tra: . Họ và tên HS Lớp SBD Điểm bài thi Nhận xét của thầy, cô giáo . Đề bài: I. Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1: Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi là: A. Cung cấp thịt, B. Tăng cường đầu tư C. Cung cấp nhiên D. Cung cấp sức kéo trứng, sữa cho con cho nghiên cứu quản liệu cho ngành công cho trồng trọt người lí nghiệp nhẹ Câu 2: Thức ăn nào sau đây là loại giàu Protêin: A. Rơm khô, cỏ khô B. Đậu tương, khô lạc C. Bột sắn, khoai lang D. Rau xanh khô Câu 3: Sự sinh trưởng của vật nuôi là: A. Sự tăng lên về khối B. Sự tăng lên về kích C. Sự tăng lên về khối D. Sự thay đổi về chất lượng thước lượng, kích thước các bộ phận cơ thể Câu 4: Cho cá ăn thế nào là hợp lí: A. Vừa đủ no B. Thật no C. Đủ chất và đủ D. Lượng ít, chia lượng thức ăn nhiều lần Câu 5: Bón phân vào ao nuôi tôm cá tốt nhất vào tháng: A. 2 - 3 B. 5 - 6 C. 7 - 8 D. 8 - 11 Câu 6: 1. Vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i: A. Cung cấp thịt, B. Tăng cường đầu tư C. Cung cấp nhiên D. Cung cấp sức kéo trứng, sữa cho con cho nghiên cứu quản liệu cho ngành công cho trồng trọt người lí nghiệp nhẹ câu 7: NhiÖm vô cña ngµnh ch¨n nu«i lµ: A. T¨ng nhanh vÒ B. Ph¸t triÓn ch¨n C. T¨ng nhanh ®Çu t­ D. C¶ b, c. khèi l­îng vµ chÊt nu«i toµn diÖn. cho nghiªn cøu. l­îng s¶n phÈm ch¨n nu«i. Câu 8: C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t dôc cña vËt nu«i lµ: A. . §Æc ®iÓm di B. §iÒu kiÖn ngo¹i C. YÕu tè m«i tr­êng D. §Æc ®iÓm di truyÒn truyÒn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh Câu 9: §Ó t¹o ra gièng gµ lai ng­êi ta: A. . Chän ghÐp ®«i B. Chän ghÐp ®«i con C. Cho giao phèi ngÉu D. C¶ a, b, c con ®ùc vµ con c¸i ®ùc vµ con c¸i kh¸c nhiªn cïng gièng gièng 4
  5. Câu 10: C¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn thøc ¨n lµ: A. . Ph­¬ng ph¸p vËt B. Ph­¬ng ph¸p c¬ C. Ph­¬ng ph¸p ph¬i D. Ph­¬ng ph¸p ñ lÝ, ho¸ häc, vi sinh vËt häc, nhiÖt häc kh«, ñ xanh men, ñ tinh bét Câu 11: Ph©n lo¹i gièng vËt nu«i theo: A. . §Þa lý B. H×nh th¸i ngo¹i C. H­íng s¶n xuÊt D. C¶ a, b, c h×nh Câu 12: Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi : A. . Chän läc hµng B. KiÓm tra n¨ng suÊt C. Qu¶n lý gièng D. C¶ a, b lo¹t II. Tự luận : ( 7 điểm ) Câu 13: ( 4 điểm ) Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hoá như thế nào? Câu 14: ( 2 điểm ) Phân biệt sự khác nhau của thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của tôm cá? Câu 15: ( 1 điểm) Nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường thuỷ sản? Bài làm 5