Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2021-2022

doc 4 trang Đào Yến 13/05/2024 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_lich_su_lop_11_nam_hoc_2021_20.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Lịch sử Lớp 11 - Năm học 2021-2022

  1. UBND HUYỆN BẮC BÌNH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Môn: Lịch sử – Lớp 11 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Năm học: 2021-2022 Thời gian: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Không kể thời gian nhận đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: 11 ĐỀ 2 (Đề gồm có 4 trang – Thí sinh không được sử dụng tài liệu)) Câu 1: Quan hệ giữa các nước tư bản trong hệ thống Vecxai - Oasinhtơn chỉ là tạm thời và rất mong manh vì A. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận. B. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận, thuộc địa. C. bất đồng và mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận. D. mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước thuộc địa. Câu 2: Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên vào tháng 10/1933 là để A. tự do phát triển kinh tế. B. tự do chuẩn bị cho chiến tranh. C. tự do trong hoạt động đối ngoại. D. cải cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Câu 3: Thực chất của Chính sách kinh tế mới của Nga (1921-1925) của Nga là chuyển A. nền kinh tế từ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế công nghiệp. B. đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. C. nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do Nhà nước kiểm soát. D. từ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sang phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Câu 4: Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 ở Mĩ? A. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng vọt. B. Hàng hóa dư thừa, cung vượt quá cầu. C. Sức mua của nhân dân giảm sút. D. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận. Câu 5: Tổ chức quốc tế nào ra đời để duy trì trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)? A. Hội liên hiệp quốc tế mới. B. Hội liên hiệp tư bản. C. Hội quốc Liên. D. Tổ chức Liên hợp quốc. Câu 6: Điểm giống nhau về mưu đồ trong quan hệ quốc tế giữa hai nước phát xít Đức và Nhật Bản là đều A. bất mãn với hệ thống Vécxai - Oasinhtơn. B. có âm mưu dùng vũ lực và chiến tranh để chia lại thế giới. C. có âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Trung Quốc. D. có âm mưu quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. Câu 7: Hành động đề cao dân tộc Đức và tham vọng thống trị thế giới của Hítle phản ánh tư tưởng gì của người Đức trong những năm 1929-1939? A. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan. B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. C. Chủ nghĩa yêu nước. D. Chủ nghĩa phục thù. Câu 8: La-phông-ten là nhà ngụ ngôn cổ điển nước A. Anh. B. Nga. C. Đức. D. Pháp. Câu 9: Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 -1933, giới cầm quyền Đức đã A. thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít. B. phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai. Trang 1/4 – Đề 2
  2. C. tập trung sản xuất, thâu tóm các ngành kinh tế chính. D. thực hiện các quyền tự do dân chủ trong xã hội Câu 10: Đạo luật nào quan trọng nhất trong Chính sách mới của Mĩ? A. Ngân hàng. B. Phục hưng công nghiệp. C. Điều chỉnh nông nghiệp. D. Thị trường chứng khoán. Câu 11: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đối với cách mạng Việt Nam là A. để lại nhiều bài học kinh nghiệm về phương pháp đấu tranh. B. vạch ra kẻ thù chính cho cách mạng Việt Nam. C. nước Nga có điều kiện giúp đỡ Việt Nam về vật chất lẫn tinh thần. D. chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Câu 12: Sự kiện nào là duyên cớ dẫn tới bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918? A. Đức tuyên chiến với Nga. B. Anh tuyên chiến với Đức. C. Áo tuyên chiến với Xéc-bi. D. Hoàng thân kế vị ngôi vua Áo-Hung bị ám sát. Câu 13: Chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le là A. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh. B. tăng cường phát triển kinh tế đối ngoại của Đức. C. củng cố vị thế quốc tế của nước Đức ở châu Âu. D. khẳng định vai trò của Đức trong Hội Quốc liên. Câu 14: Tại sao gọi cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để? A. Nông dân được phép mua bán ruộng đất. B. Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc. C. Giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền. D. Liên minh quý tộc - tư sản nắm quyền. Câu 15: Trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai - Oasinhtơn được thiết lập vào thời điểm nào? A. Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918 kết thúc. B. Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939-1945 kết thúc. C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công. D. Chiến tranh lạnh kết thúc. Câu 16: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nhất đối với nước Nga là A. đưa đến sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, ủng hộ phong trào đấu tranh chống áp bức trên thế giới. B. giải phóng nhân dân lao động Nga, đưa họ trở thành người làm chủ vận mệnh, đất nước của mình. C. lật đổ nền thống trị của phong kiến và tư sản, giải phóng dân tộc, thành lập nhà nước liên minh công nông. D. đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. Câu 17: Đâu không phải là bài học từ Chính sách kinh tế mới (1921-1925) ở Nga đã được Việt Nam vận dụng cho công cuộc đổi mới năm 1986? A. Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế. B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở chính trị là chính. C. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ. D. Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Câu 18: Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức trong buổi đầu thời cận đại là A. Trai-cốp-xki. B. Pi-cát-xô. C. Mô-da. D. Bét-to-ven. Câu 19: Điểm nào là giống nhau về xã hội phong kiến Nhật Bản và xã hội phong kiến Việt Nam giữa thế kỉ XIX? A. cộng hòa. B. quân chủ lập hiến. Trang 2/4 – Đề 2
  3. D. dân chủ tư sản. C. quân chủ chuyên chế. Câu 20: Những thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của lịch sử nhân loại? A. Tấn công vào xã hội tư bản, bênh vực cho nhân dân lao động. B. Lật đổ chế độ phong kiến, hình thành hệ thống tư tưởng tiến bộ. C. Tấn công vào xã hội tư bản, hình thành quan điểm của giai cấp phong kiến. D. Tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng tư sản. Câu 21: Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa quốc tế là A. để lại nhiều bài học kinh nghiệm, giai cấp vô sản được giải phóng. B. làm thay đổi cục diện thế giới, giai cấp vô sản đứng lên làm chủ đất nước. C. làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. D. giải phóng giai cấp công nhân thế giới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Câu 22: Nhiệm vụ của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là lật đổ A. chế độ phong kiến Nga hoàng. B. giai cấp tư sản và chế độ phong kiến Nga hoàng. C. Chính phủ lâm thời. D. bọn phản động trong nước. Câu 23: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là công nghiệp A. quân sự. B. nặng. C. giao thông vận tải. D. nhẹ. Câu 24: Phong trào đấu tranh ở châu Phi từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX đã diễn ra như thế nào? A. Sôi nổi, quyết liệt, giành nhiều thắng lợi. B. Phát triển mạnh mẽ, nhiều nước đòi được độc lập. C. Sôi nổi, quyết liệt nhưng bị đàn áp. D. Phát triển rộng khắp, tất cả các nước được trao trả nền độc lập. Câu 25: Cuối thế kỉ XIX, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước thực dân phương Tây trừ A. Xiêm. B. In-đô-nê-xi-a. C. Việt Nam. D. Phi-lip-pin. Câu 26: Đến giữa thế kỉ XIX, xã hội Nhật Bản chứa đựng mâu thuẫn trong những lĩnh vực kinh tế, A. văn hóa, xã hội. B. văn hóa, quân sự. C. chính trị, xã hội. D. chính trị, quân sự. Câu 27: Chính sách kinh tế mới (1921-1925) có ý nghĩa như thế nào với nước Nga? A. Nền kinh tế có sự chuyển biến, nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt. B. Nền kinh tế đổi theo hướng thị trường, nhân dân vẫn còn khó khăn. C. Nền kinh tế chuyển biến rõ nhưng chưa hoàn thành khôi phục kinh tế. D. Chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Câu 28: Phe Liên minh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918 gồm những nước A. Đức, Nhật, Áo-Hung. B. Đức, Áo-Hung. C. Đức, Nhật, Mĩ. D. Đức, Ý, Nhật. Câu 29: Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là A. tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường. B. chủ động đàm phán với các nước đế quốc. C. liên minh với các nước đế quốc để tiến hành chiến tranh xâm lược. D. gây chiến với các nước đế quốc láng giềng. Câu 30: Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX vì A. có có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa. B. có lực lượng quân đội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ. C. có nền kinh tế phát triển mạnh nhất châu Âu. D. giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác. Câu 31: Mở đầu cuộc chiến Đức thực hiện chiến lược quân sự là Trang 3/4 – Đề 2
  4. B. “đánh chắc tiến chắc”. A. “đánh lâu dài”. C. “đánh nhanh thắng nhanh”. D. “chắc thắng thì đánh”. Câu 32: Câu nào sau đây không phải là ý nghĩa Chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước trên thế giới? A. Thúc đẩy kinh tế quốc dân, chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Liên Xô vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế. B. Cổ vũ các nước xã hội chủ nghĩa tại thời điểm đó nhanh chóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. C. Đưa Liên Xô thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và phát triển. D. Là bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới. Câu 33: Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Lép-tôn-xtôi là A. “Chiến tranh và hòa bình”. B. “Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoay-ơ”. C. “Những người I-nô-xăng đi du lịch”. D. “Những người khốn khổ”. Câu 34: Cách thức tiến hành quân phiệt hóa ở Nhật Bản có điểm gì khác so với Đức? A. Chuyển từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị sang chế độ chuyên chế độc tài phát xít. B. Chuyển từ chế độ tư sản đại nghị sang chế độ độc tài phát xít. C. Quân phiệt hóa bộ máy chế độ chuyên chế Thiên hoàng và xâm lược thuộc địa. D. Quân phiệt hóa bộ máy chế độ Mạc Phủ và xâm lược thuộc địa. Câu 35: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và Campuchia? A. Các cuộc khởi nghĩa không nhận được sự ủng hộ của nhân dân. B. Cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc. C. Thực dân Pháp còn mạnh. D. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học. Câu 36: Mĩ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) bằng việc A. tuyên chiến với Pháp. B. tuyên chiến với Anh. C. kí Hiệp ước liên minh với Đức. D. tuyên chiến với Đức. Câu 37: Đâu không phải là nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 - 1933? A. Nhật Bản có quá ít thuộc địa, thiếu nguyên liệu và thị trường. B. Tâm lý bất mãn và muốn phá bỏ hệ thống Vécxai- Oasinhtơn. C. Ảnh hưởng truyền thống quân phiệt. D. Sự dung dưỡng các thế lực phát xít của Mĩ, Anh, Pháp. Câu 38: Ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là A. giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. B. lật đổ triều đại Mãn Thanh, thiết lập một triều đại mới tiến bộ hơn. C. lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược. D. lật đổ phong kiến tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Câu 39: Trước cách mạng năm 1917, nước Nga không tồn tại mâu thuẫn nào? A. Đế quốc Nga với đế quốc khác. B. Nước Nga với các thuộc địa. C. Nga hoàng với nhân dân. D. Tư sản với vô sản. Câu 40: Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933? A. Thực hiện “Chính sách kinh tế mới”. B. Thực hiện “Chính sách mới”. C. Quân phiệt hóa bộ máy nhà nước. D. Dân chủ hóa lao động. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm. HẾT Trang 4/4 – Đề 2