Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Hóa học 8 - Đề số 8

docx 3 trang mainguyen 25/02/2021 3440
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Hóa học 8 - Đề số 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_1_tiet_chuong_1_hoa_hoc_8_de_so_8.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Hóa học 8 - Đề số 8

  1. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐỀ SỐ 8 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3đ) Câu 1: Công thức hoá học của khí Hiđrô là: a) H2 b) O2 c) O3 d) H Câu 2: Nguyên tử được tạo thành từ những hạt nào: a) Electron b) Nơtron và Proton c) Electron, Nơtron và Proton d) Electron và Nơtron Câu 3: Trong số các dãy chất sau, dãy chất nào là hợp chất: a) H2, Cl2 b ) P, CaO c) Fe, SO2 d) Na2O, H2SO4 Câu 4: Phân tử khối của SO3 là: a) 48 b) 80 c) 86 d) 64 Câu 5: Hoá trị của nguyên tử S trong Công thức hóa học H2S là : a) III b ) I c) II d ) IV Câu 6: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Trong công thức hoá học tích của chỉ số và (1) của nguyên tố này (2) tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. II/ PHẦN BÀI TẬP: (7đ) Câu 1: (2đ) Tính hoá trị của: a) Nguyên tố Fe trong hợp chất FeCl2, biết Clo có hóa trị I b) Nguyên tố Mg trong hợp chất Mg3(PO4)2, biết nhóm nguyên tử PO4 có hóa trị III Câu 2: (2đ) Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi: a) Fe ( III ) và O ( II ) b) Ba( II ) và PO4 ( III ) Câu 3: (2đ) Tính phân tử khối của các chất sau: a) CO2 b) Al(OH)3 Câu 4: (1đ) Một hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong thành phần cấu tạo phân tử gồm 2 nguyên tử kim loại M liên kết với 3 nguyên tử O có phân tử khối bằng 102đvC. Vậy M là nguyên tố nào? Viết công thức hoá học của hợp chất?
  2. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8 I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (05đ/câu) Câu 1: a) H2 Câu 2: c) Electron, Nơtron và Proton Câu 3: d) Na2O, H2SO4 Câu 4: b) 80 Câu 5: c) II Câu 6: 1- Hoá trị 2- Bằng II/ PHẦN BÀI TẬP: (7đ) Câu 1: Tính Hoá trị đúng a) Gọi a là hóa trị Fe trong hợp chất CuCl2 Áp dụng quy tắc Hoá tri: a.x = b.y a.1 = I.2  a = II Vậy hóa trị Fe trong hợp chất FeCl2 là II (1đ) b) Tương tự Mg trong hợp chất Mg3(PO4)2có hóa trị II (1đ) Câu 2: Lập công thức hoá học đúng a) Fe2O3 (1đ) b) Ba3(PO4)2 (1đ) Câu 3: Tính phân tử khối đúng: a) CO2 = 44 đvC (1đ) b) Al(OH)3 = 78đvC (1đ) Câu 4: CTPT : M2O3 = 102 đvC. Nguyên tử khối của M là : 2.M + 3.16 = 102 -> M = 27(đvC) -> (Al) (0,5đ) CTHH là: Al2O3 = 102 đvC. (0,5đ)