Đề cương ôn tập Giữa học kì 2 môn Toán Lớp 11 - Đề số 5 (Có đáp án)

docx 11 trang Hùng Thuận 23/05/2022 4690
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Giữa học kì 2 môn Toán Lớp 11 - Đề số 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxde_cuong_on_tap_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_11_de_so_5_co_dap.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập Giữa học kì 2 môn Toán Lớp 11 - Đề số 5 (Có đáp án)

 1. ĐỀ SỐ 5 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Môn: Toán 11 Thời gian: 90 phút (Đề gồm 50 câu TN, 0 câu tự luận) 5n 3n Câu 1. [ TH] Tính giới hạn lim 5n 4 A. 3 . B. 0 . C. 5 . D. 1. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 2. [ NB]Cho hai đường thẳng a,b phân biệt và mặt phẳng P . Mệnh đề nào sau đây sai? A. Nếu P // Q và b  P thì b  Q . B. Nếu a // P và b  a thì b  P . C. Nếu a // P và b  P thì b  a . D. Nếu a  P và b  P thì a //b . Câu 3. [ TH]Cho hình chóp S.ABC có SA  ABC ; tam giác ABC đều cạnh a và SA a . Tìm góc giữa SC và mặt phẳng ABC . A. 600 . B. 900 . C. 300 . D. 450 . Câu 4. [ NB]Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ? æ ön n + 3 ç2019÷ n 4 A. lim . B. limç ÷ . C. lim 2 . D. limn . n + 2 èç2020ø÷ uuur uuur Câu 5. [ TH] Cho tứ diện đều A BCD cạnh a . Tính tích vô hướng AB.AC theo a . 1 3 A. a2 . B. a2 . C. - a2 . D. a2 . 2 2 Câu 6. [ VD] Cho tứ diện OA BC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm tam giácA BC . Khẳng định nào sau đây sai? A. A B ^ OC . B. OH ^ (ABC ). C. OH ^ BC . D. OH ^ OA . Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ 2x + 3 Câu 7. [ NB] Cho hàm số f (x) = . Mệnh đề nào sau đây đúng ? x - 2 A. Hàm số liên tục trên khoảng (1;5). B. Hàm số gián đoạn tại x = 2020 C. Hàm số liên tục tại x = 2 . D. Hàm số gián đoạn tại x = 2 . Câu8 . [ NB] Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị bằng 5 A. lim (x 2 + 3x + 7) B. lim x 2 + 10 - x x® - 2 x® - ¥ ( ) C. lim(3x - 2) D. lim x - 3 x® 2 x® 3- Câu 9. [ NB] Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 3x + 2 4x + 5 A. lim = 5 B. lim = + ¥ x® 1 2 - x x® 2+ x - 2 3x + 2 C. lim x 2 + 2x + 5 - x = 1 D. lim = + ¥ x® + ¥ ( ) x® + ¥ x - 1 Câu 10. [ NB] Biết ba số x 2;8;x theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của x bằng A. x = 4. B. x = 5. C. x = 2 . D. x = 1.
 2. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 11. [ NB] Cho hình lập phương ABCD.A 'B 'C 'D ' . Chọn mệnh đề đúng? uuur uuuuur uuur uuur uuur uuur A. AC = C 'A ' . B. AB + AD + AC = AA '. uuur uuur uuur uuuuur r C. AB = CD . D. AB + C 'D ' = 0. x 2 - 3x + 2 Câu 12. [ NB] Giá trị lim bằng x® 1 x 2 - 1 1 1 1 1 A. - . B. . C. . D. . 2 5 3 4 Câu 13. [ TH] Cho cấp số cộng un có u2 8; u5 17 . Công sai d bằng A. d 3. B. d 5. C. d 3. D. d 5. Câu 14. [ NB] Hàm số nào sau đây không liên tục tại x 2? x2 A. y x 2 . B. y sin x . C. y . D. y x2 3x 2 . x 2 Câu 15. [ NB] Cho cấp số nhân un với u1 81 và u2 27 . Tìm công bội q . 1 1 A. q . B. q . C. q 3. D. q 3. 3 3 Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ 4x 2 + 3x + 2 Câu 16. [ NB] Cho giới hạn I = lim . Khẳng định nào sau đây đúng x® + ¥ x 2 + x - 2 A. I Î (3;5) B. I Î (2;3) C. I Î (5;6) D. I Î (1;2) Câu 17. [ NB] Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 19 và d = - 2 . Tìm số hạng tổng quát un . 2 A. un = - 2n + 33 . B. un = - 3n + 24 C. un = - 2n + 21 D. un = 12 + 2n Câu 18. [ NB] Giới hạn I = lim - 2x 3 + 4x + 5 bằng x® + ¥ ( ) A. I = - ¥ . B. I = +¥ . C. I = - 2. D. I = 5. Câu 19. [ TH] Hàm số f x 3 x 4 x liên tục trên A. 3;10 . B.  3;4 . C.  3; . D. ;4 . 2n 3 Câu 20. [ NB] Giới hạn J lim bằng n 1 A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 0 . n 1 2n 3 Câu 21. [ NB] Tính giới hạn J lim bằng n3 2 A. J 0 .B. J 2 .C. J 1.D. J 3. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 22. [ NB] Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau đây sai? uuur uuur uuur uuur A.AB,CD là hai đường thẳng chéo nhau.B. AB + AC + AD = 4AG . uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur r C.AB, AC,AD đồng phẳng. D.AB + BC + CD + DA = 0. Câu 23. [ NB] Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân? A.1; 1; 1; 1.B. 1; 3; 9;10 . C.1;0;0;0 .D. 32; 16; 8; 4 .
 3. Câu 24. [ NB] Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Nếu a và b cùng nằm trong mặt phẳng mà //c thì a//b . B. Nếu góc giữa a và c bằng góc giữa b và c thì a//b . C. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a//b . D. Nếu a//b và c  a thì c  b . Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 25. [ NB] Tính giới hạn I lim (x2 3x 5) . x 1 A. I 3. B. I 1. C. I . D. I 5. x2 1 Câu 26. [ TH] Cho các hàm số y x2 ; y sin x; y tan x; y . Có bao nhiêu hàm số liên tục x2 x 1 trên ¡ . A. 4.B. 3 . C. 1. D. 2. Câu 27. [ TH] Chọn mệnh đề sai. 1 3 A. lim 0. B. lim 0. 2n n 1 C. lim n2 2n 3 n 1. D. lim( 2)n . Câu 28. [ TH] Cho hình chóp S.ABC có SA  ABC và AB  BC . Hình chóp S.ABC có bao nhiêu mặt là tam giác vuông? A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 29. [ TH] Chọn mệnh đề đúng A. lim(- 2n 2 + 3) = + ¥ . B. lim n 2 + n + 1 = - ¥ . 2n + 5 C. lim = 1. D. lim 2n = 0. 2n + 3 Câu 30. [ TH] Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' . Góc giữa hai đường thẳng AC và DA' A. 300 . B. 900 . C. 600 . D. 00 . Câu 31. [ TH] Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a và SC  (ABC) . Gọi M là trung điểm của AB và là góc tạo bởi đường thẳng SM và mặt phẳng (ABC) . Biết SC a , tính tan . 21 3 2 7 2 3 A. . B. . C. . D. . 7 2 7 3 Câu 32. [ VD] Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD , SA  (ABCD) và SA AB . Gọi E , F lần lượt là trung điểm của BC , SC . Góc giữa EF và mặt phẳng (SAD) bằng A. 45. B. 30 . C. 60 . D. 90 . Câu 33. [ TH] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để I 12 biết I lim x4 2mx m2 3 . x 1 A. 6. B. 5. C. 8. D. 7. Câu 34. [ TH] Cho phương trình x 3 - 3x 2 + 3 = 0 Khẳng định nào sau đây đúng ? A. Phương trình vô nghiệm. B. Phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt.
 4. C. Phương trình có đúng hai nghiệm x = 1;x = 2. D. Phương trình có đúng một nghiệm. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 35. [ TH] Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. I là trực tâm của DABC . B. I là trung điểm của AB . C. I là tâm đường tròn ngoại tiếp của DABC . D. I là trọng tâm của DABC . 1 1 1 a a Câu 36. [ TH] Biết tổng S = 2 + + + + + = ( với a,b Î ¢; là phân số tối giản). 3 9 3n b b Tính tích a.b A. 9 . B. 60. C. 7 . D. 10 . 1 1 1 Câu 37. [ VD] Cho cấp số cộng (un ) với u1 = 11; u2 = 13. Tính tổng S = + + + . u1u2 u2u3 u99u100 9 10 10 9 A. S = . B. S = . C. S = . D. S = . 209 211 209 200 Câu 38. [ TH] Cho cấp số nhân (un ) có u2 = - 2 và u5 = 54. Tính tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho. 31000 - 1 1- 31000 1- 31000 31000 - 1 A. S = . B. S = . C. S = . D. S = . 1000 2 1000 4 1000 6 1000 6 Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 39. [ TH] Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC . Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AB và DM . 3 1 3 2 A. . B. . C. . D. . 6 2 2 2 2x 3 Câu 40. [ TH] Hàm số f x liên tục trên khoảng nào sau đây? x 2 A. 0;4 . B. 2; . C. 0; . D. ¡ . sin x Câu 41. [ NB] Số điểm gián đoạn của hàm số f x ? x3 3x2 2x 2 A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 42. [ TH] Cho tứ diện ABCDcó AC 6a; BD 8a. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Biết AC  BD. Tính độ dài đoạn thẳng MN. A. MN a 10 . B. MN 7a . C. MN 5a . D. MN 10a. Câu 43. [ TH] Cho giới hạn lim x2 2ax 3 a2 3 thì a bằng bao nhiêu? x 2 A. a 2. B. a 0 C. a 2 . D. a 1. Câu 44. [ NB] Cho hàm số f x xác định trên ¡ và thỏa mãn lim f (x) 7 thì lim10 2 f (x) bằng x 3 x 3 bao nhiêu? A. 4 . B. 4 C. 10 . D. 14 . ì 2 ï x - 3x khi x ¹ 1 Câu 45. [ TH] Gọi S là tập các giá trị của tham số thực m để hàm số f (x) = íï ï m2 + m - 8 khi x = 1 îï liên tục tại x = 1. Tích các phần tử của tập S bằng. A. - 2. B. - 8 . C. - 6. D. - 1.
 5. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 46. [ VD] Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Người ta dựng hình vuông A1B1C1D1 có cạnh 1 1 bằng đường chéo của hình vuông ABCD ; dựng hình vuông A2B2C2D2 có cạnh bằng 2 2 đường chéo của hình vuông A1B1C1D1 và cứ tiếp tục như vậy. Giả sử cách dựng trên có thể tiến ra vô hạn. Nếu tổng diện tích S của tất cả các hình vuông ABCD, A1B1C1 D1, A2B2C2 D2 bằng 8 thì a bằng: A. 2 . B. 2 . C. 3 . D. 2 2 . ax 2 + bx - 5 Câu 47. [ VD] Cho a,b là các số nguyên và lim = 20. Tính P = a2 + b2 - a - b x® 1 x - 1 A. 400 B. 225 C. 325 D. 320 Câu 48. [ VDC] Cho tứ diện ABCD có AB = x (x > 0) , các cạnh còn lại bằng nhau và bằng 4. Mặt phẳng (P) chứa cạnh AB và vuông góc với cạnh CD tại I . Diện tích tam giác I AB lớn nhất bằng: A. 12. B. 6. C. 8 3 . D. 4 3 . Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ f x 16 Câu 49. [ VD] Cho hàm số f x xác định trên ¡ thỏa mãn lim 12 . Giới hạn x 2 x 2 2 f x 16 4 lim bằng: x 2 x2 x 6 1 3 1 A. . B. . C. 20 . D. . 5 5 20 4x 1 1 khi x 0 Câu 50. [ VD] Cho hàm số f x ax2 2a 1 x . Biết a là giá trị để hàm số liên 3 khi x 0 2 tục tại điểm x0 0 . Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình x x 36a 0. A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 0 . Hết Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ
 6. ĐÁP ÁN 1.D 2.B 3.D 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.D 10. A 11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.C 21.A 22.C 23.B 24.D 25.B 26.B 27.D 28.A 29.C 30.C 31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.D 37.A 38.C 39.A 40.B 41.D 42.C 43.C 44.A 45.C 46.A 47.D 48.B 49.B 50.A Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ LỜI GIẢI CHI TIẾT 5n 3n Câu 1. [ TH] Tính giới hạn lim 5n 4 A. 3. B. 0 . C. 5 . D. 1. Lời giải n 3 n n 1 5 3 5 1 0 Ta có lim n lim n 1. 5 4 1 1 4.0 1 4. 5 Câu 2. [ NB] Cho hai đường thẳng a,b phân biệt và mặt phẳng P . Mệnh đề nào sau đây sai? A. Nếu P // Q và b  P thì b  Q . B. Nếu a // P và b  a thì b  P . C. Nếu a // P và b  P thì b  a . D. Nếu a  P và b  P thì a //b . Lời giải Theo tính chất mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng thì đáp án A,C, D đúng. Trong đáp án B nếu a,b nằm trong mặt phẳng song song với P thì b // P . Vậy kết luận ở câu B sai. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 3. [ TH] Cho hình chóp S.ABC có SA  ABC ; tam giác ABC đều cạnh a và SA a. Tìm góc giữa SC và mặt phẳng ABC . A. 600 . B. 900 . C. 300 . D. 450 . Lời giải
 7. • Ta có C SC  ABC 1 Hơn nữa, theo giả thiết SA  ABC nên A là hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC 2 Từ 1 và 2 suy ra AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng ABC . Khi đó góc giữa SC và mặt phẳng ABC là góc giữa SC và AC hay góc S· CA. • Tính góc S· CA Ta có SA  ABC mà AC  ABC nên SA  AC . Mặt khác, SA AC a ( theo giả thiết). Suy ra tam giác SAC vuông cân tại A , suy ra S· CA 450 . Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 4. [ NB] Trong các giới hạn sau giới hạn nào bằng 0 ? n n 3 2019 n 4 A. lim . B. lim . C. lim2 . D. lim n . n 2 2020 Lời giải 1 1 3. n 3 1 3.0 Xét đáp án A, lim lim n 1. 1 n 2 1 2. 1 2.0 n n 2019 2019 Xét đáp án B, lim 0 vì 1. 2020 2020 Xét đáp án C, lim 2n . Xét đáp án D, lim n4 . uuur uuur Câu 5. [ TH] Cho tứ diện đều A BCD cạnh a . Tính tích vô hướng AB.AC theo a . 1 3 A. a2 . B. a2 . C. - a2 . D. a2 . 2 2 Lời giải
 8. Tứ diện A BCD là tứ diện đều cạnh a nên suy ra tam giác A BC đều cạnh a . uuur uuur uuur uuur uuur uuur 1 Do đó AB.AC = AB . AC .cos AB,AC = AB.AC.cosB·AC = a.a.cos60° = a2. ( ) 2 Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 6. [ VD] Cho tứ diện OA BC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là trực tâm tam giácA BC . Khẳng định nào sau đây sai? A. A B ^ OC . B. OH ^ (ABC ). C. OH ^ BC . D. OH ^ OA . Lời giải Kẻ CE  AB E AB , AF  AC F AC , CE  AF H . Tứ diện OA BC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau do đó OA  OBC , OB  OAC , OC  OAB . • Ta có OC  OAB OC  AB. Do đó đáp án A đúng. BC  AF • Ta có BC  OAF BC  OH. Do đó đáp án C đúng. BC  OA vì OA  OBC
 9. AB  CE • Ta có AB  COE AB  OH. AB  OC vì OC  OAB OH  BC Do đó OH  ABC . Do đó đáp án B đúng. OH  AB • Ta có OA  OBC OA  OF AOF vuông tại O. Suy ra OH không vuông góc với OA . Do đó đáp án D sai. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ 2x + 3 Câu 7. [ NB] Cho hàm số f (x) = . Mệnh đề nào sau đây đúng ? x - 2 A. Hàm số liên tục trên khoảng (1;5). B. Hàm số gián đoạn tại x = 2020 C. Hàm số liên tục tại x = 2 D. Hàm số gián đoạn tại x = 2 Lời giải TXĐ : D ¡ \ 2 Nên hàm số sẽ gián đoạn tại x 2 Câu 8. [ NB] Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị bằng 5 A. lim (x 2 + 3x + 7) B. lim x 2 + 10 - x x® - 2 x® - ¥ ( ) C. lim(3x - 2) D. lim x - 3 x® 2 x® 3- Lời giải 2 Vì lim x 2 + 3x + 7 = - 2 + 3. - 2 + 7 = 4 - 6 + 7 = 5 x® - 2( ) ( ) ( ) Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 9. [ NB] Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ? 3x 2 4x 5 A. lim 5 B. lim x 1 2 x x 2 x 2 3x 2 C. lim x2 2x 5 x 1 D. lim x x x 1 Lời giải 2 3 3x 2 3 Vì lim lim x 3 x x 1 x 1 1 1 x Câu 10.[ NB] Biết ba số x2 ;8; x theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của x bằng A. x 4 . B. x 5. C. x 2 . D. x 1. Lời giải Theo tính chất cấp số nhân ta có: 82 x2.x x 4 Câu 11.[ NB] Cho hình lập phương ABCD.A B C D . Chọn mệnh đề đúng?       A. AC C A . B. AB AD AC AA .     C. AB CD . D. AB C D 0 . Lời giải
 10. A' D' B' C' A D B C     Ta có : AB và C D là hai vectơ đối nhau nên AB C D 0 Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ x2 3x 2 Câu 12.[ NB] Giá trị lim bằng x 1 x2 1 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 2 5 3 4 Lời giải x2 3x 2 x 1 . x 2 x 2 1 lim lim lim x 1 x2 1 x 1 x 1 . x 1 x 1 x 1 2 Câu 13. [ TH] Cho cấp số cộng un có u2 8; u5 17 . Công sai d bằng A. d 3. B. d 5. C. d 3. D. d 5. Lời giải u2 8 u1 d 8 u1 5 Ta có: . u5 17 u1 4d 17 d 3 Vậy d 3. Câu 14. [ NB] Hàm số nào sau đây không liên tục tại x 2? x2 A. y x 2 . B. y sin x . C. y . D. y x2 3x 2 . x 2 Lời giải x2 Hàm số y có tập xác định D ¡ \ 2 nên không liên tục tại x 2. x 2 Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ Câu 15. [ NB] Cho cấp số nhân un với u1 81 và u2 27 . Tìm công bội q . 1 1 A. q . B. q . C. q 3. D. q 3. 3 3 Lời giải u1 81 u1 81 u1 81 Ta có: 1 . u2 27 u1q 27 q 3 1 Vậy q . 3 4x 2 + 3x + 2 Câu 16. [ NB] Cho giới hạn I = lim . Khẳng định nào sau đây đúng x® + ¥ x 2 + x - 2
 11. A. I Î 3;5 . B. I Î 2;3 . C. I Î 5;6 . D. I Î 1;2 . ( ) ( ) ( ) ( ) Lời giải 3 2 4 + + 4x 2 + 3x + 2 2 4 + 0 + 0 I = lim = lim x x = = 4. x® + ¥ x 2 + x - 2 x® + ¥ 1 2 1+ 0 - 0 1+ - x x 2 Câu 17. [NB] Cho cấp số cộng (un ) có u1 = 19 và d = - 2 . Tìm số hạng tổng quát un . 2 A. un = - 2n + 33 B. un = - 3n + 24 C. un = - 2n + 21 D. un = 12 + 2n Lời giải un = u1 + (n - 1)d = 19 + (n - 1)(- 2) = - 2n + 21. Bộ đề giữa học kì 2 3 lớp Toán 10-11-12 rất hay giải chi tiết liên hệ Ngay zalo nhóm 0988 166 193 để mua ạ