Nội dung tự chọn 8 câu hỏi trắc nghiệm ứng với 4 cấp độ

doc 1 trang mainguyen 26/02/2021 80
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung tự chọn 8 câu hỏi trắc nghiệm ứng với 4 cấp độ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docnoi_dung_tu_chon_8_cau_hoi_trac_nghiem_ung_voi_4_cap_do.doc

Nội dung text: Nội dung tự chọn 8 câu hỏi trắc nghiệm ứng với 4 cấp độ

  1. NỘI DUNG TỰ CHỌN 8 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ỨNG VỚI 4 CẤP ĐỘ. TRẮC NGHIỆM: Lựa chọn đáp án đúng điền vào bảng sau : Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là (NB – T.68) 1 A. x x2 0. B. 1 0. C. 2x 1 0. D. (x 3)(2x 1) 0. x Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình chứa ẩn ở mẫu là (NB – T.70) 1 1 A. x 1 0. B. 1 0. C. x 2 0. D. (x 3)(2x 1) 0. x 2 Câu 3: Trong các phương trình sau phương trình nào tương đương với phương trình: 2x - 4 = 0 (TH - T.68) A. B.2x 1 0. C. 4x 8 0. D. - 2x 1 0. 2x 4 0. 6 5 Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình 2 là (TH – T.70) x x 1 A. x 0và x 1. B. x 1và x 2. C. x 1và x 2. D. x 0và x 1. 3 Câu 5. Tập nghiệm của phương trình 1 là (VD1 – T.70) x 2 A. S 2. B. S 1. C. S 1. D. S 2. Câu 6: Phương trình:(2x – 3)(x + 2) = 0 có tập nghiệm S là (VD1 – T.69) A. {3 ; -2} B. {-2; 3} C. {3 } D. {- 2} 2 2 Câu 7: Phương trình 2y - m = y – 1 nhận y = 3 là nghiệm khi m bằng (VD2 – T69) A. 3 B. - 4C. 4 D. 8 Câu 8: Phương trình: x2 = 9 có tập nghiệm S là (VD2 – T.69) A) {3} B) {- 3} C) D. {-3; 3}