Kiểm tra chương I môn Toán Hình 7 - Trường THCS Thanh Nưa

doc 4 trang mainguyen 26/02/2021 90
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I môn Toán Hình 7 - Trường THCS Thanh Nưa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chuong_i_mon_toan_hinh_7_truong_thcs_thanh_nua.doc
  • docMA TRẬN ĐỀ CHUONG I - HINH 7 thanh nua.doc

Nội dung text: Kiểm tra chương I môn Toán Hình 7 - Trường THCS Thanh Nưa

  1. PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS THANH NƯA Môn :Toán hình 7 (Đề kiểm tra có 4 trang) Năm học : 2018-2019 Thời gian: . phút( không kể thời gian giao đề) Họ và tên Lớp 7B Điểm GV coi GV chấm I-TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án Câu 1. Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi: A. x· Oy 900. B. x· Oy 800. C. x· Oy 1800. D. x· Oy 900. Câu 2. Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi nào? A. AB  CD. B. AB  CD và MC MD. C. AB  CD;M A;M B. D. AB  CD;MC MD CD. ¶ ¶ 0 Câu 3. Chọn câu trả lời sai. Cho hình (H2). Biết H3 K1 120 thì ¶ ¶ 0 A. H4 K2 60 . ¶ ¶ 0 2 H1 B. H K 60 . 3 2 4 4 ¶ ¶ 0 C. H1 K3 120 . ¶ ¶ 0 D. H1 K4 180 . 2 K 1 3 4 (H2) Câu 4. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: A. đường thẳng a và đường thẳng b song song với nhau. B. đường thẳng a cắt đường thẳng b. C. đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b. D. đường thẳng a trùng với đường thẳng b. Câu 5. Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA sao cho x· AB 560 ; ·yBA 650. Ta có A.Ax PBy. B. Ax cắt By. C. Ax  By. D.Ax không song song với By. Câu 6. Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là: A. qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. B. qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó. C. qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó. D. qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
  2. Câu 7. Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a Pb. Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó: A. c  b. B. c  C.b. c Pb. D. c  b. Câu 8. Cho hình vẽ, biết :ME P ND . Tìm số đo góc M· ON . A. 500. B. 550. C. 600. D.650. Câu 9. Xét ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Hai đường thẳng a và b song song với nhau khi nào? A. a và b cùng cắt c. B. a  c và b  c. C. a cắt c vàa  c. D. b  c và b cắt c . Câu 10. Cho hình vẽ , biết : d  MQ ; d  NP và M· QP 1100 . Tìm số đo x của N· PQ. A. B.60 0. 700. C. 800. D. 900. Câu 11. Chứng minh định lí là : A. Dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận B. Dùng hình vẽ để suy ra kết luận C. Dùng lập luận để từ kết luận suy ra giả thiết D. Dùng đo đạc trực tiếp để suy ra kết luận Câu 12. Cho định lí : “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia” Giả thiết và kết luận của định lí này là : A. B. C. D. GT c  b. GT c  b;a Pb. GT a Pb;c  a. GT c  b;c  a. KL a Pb;c  a. KL c Pa. KL c  b. KL a Pb. Câu 13. Cho hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng thứ ba c. Để có một cặp góc so le trong bằng nhau thì điều nào sau đây không thể xảy ra? A. Các cặp góc đồng vị bằng nhau. B. Các cặp góc so le trong bằng nhau. C. Các cặp góc ngoài cùng phía bằng nhau. D. Các cặp góc trong cùng phía bù nhau. Câu 14. Cho hình vẽ . Biết E· FP 500. Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau khi nào? A. S·EM 1300. B. M· EF 1300. C. N· EF 500. D. S· EN 1200. Câu 15.
  3. Cho hình vẽ bên, hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c. Một đường thẳng m cắt a, b tại µ µ 0 A. B . Biết B1 A1 34 . Tìm số do của góc A1 . A.630. B. 670. C. 7D50 730. Câu 16. Cho tam giác ABC biết µA 600 , Cµ 800 có ·ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Tìm số đo của góc ·ACx . A. A· Cx 600. B. A· Cx 1000. C. A· Cx 800. D. A· Cx 1400. II. Tự luận: (6 điểm) Câu 17 : (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm, vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. Câu 18: (3 điểm). Cho hình vẽ bên.(H1). Biết; a Pb , µA 900 ;Cµ 1300 . Tính số đo của A D a các góc B và D. ? B ? 130 b C (H1) Câu 19 : (2 điểm) Cho hình vẽ biết MN song song PQ song M 45° N song OE và M¶ 450 ; Pµ 1300. Tính M· OP. E O 130° Q P (H2)
  4. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - MÔN TOÁN HÌNH 7 Năm học 2018 – 2019 I-TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D II. TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 17 : Vẽ đúng đoạn thẳng ,đường trung trực của đoạn thẳng cho 1đ 18 A D a (3 đ) ? B ? 130 b C có a//b, AB cắt a tại A, AB cắt b tại B, µA 900 0.5 Bµ 900 (Cặp góc đồng vị) 0,5 Theo đề bài nên Cµ Dµ 1800 (2 góc trong cùng phía) 1 Dµ 1800 Cµ 1800 1300 500 1 M 45° N E O 130° Q P 19 (H2) (2đ) Vì MN // OE Nên O· MN M· OE ( =450 )(hai góc so le trong) 0,5 0 Vì PQ // OE Nên O· PQ P· OE 180 (hai góc trong cùng phía) 0,5 0 0 0 mà O· PQ 130 ,do đó P· OE 180 1300 50 0,5 Tia OE nằm giữa hai tia OM và OP nên 0,5 0 M· OP M· OE E· OP 450 500 95