Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29

docx 1 trang Hùng Thuận 24/05/2022 1450
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_11_de_29.docx
  • texde29-tp.tex

Nội dung text: Đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 11 - Đề 29

  1. ĐỀ 29 Câu 1: Giải các phương trình lượng giác sau đây: a) sin 3x sin 2x . 6 b) 3 sin 3x cos3x 2 . c) cos 2x 3cos x 4 0 . d) sin2 x 2 3 sin x cos x cos2 x 1. ĐS: a) (Tex translation failed) Câu 2: Cho X {0;1;2;3;4;5;6} . Hỏi từ X có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chằn gồm 3 chữ số khác nhau. ĐS: 105 số. Câu 3: Cho một hộp có 30 tâm thẻ được đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 6 tấm thẻ mang số chẵn và 4 tấm thẻ mang số lẻ. 455 ĐS: . 2001 Câu 4: Tìm số hạng chứa x8 trong khai triển Nhị thức Newton sau đây: (3 2x)20 . 8 12 8 8 ĐS: C20 3 2  x Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O . Cho M , N, E lần lượt là trung điểm của AB, SA, SC . a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD);(MNC) và (SAD) . b) Chứng minh OE song song với mặt phẳng (SAB) . c) Chứng minh rằng mặt phẳng (OMN) song song với mặt phẳng (SBC) . d) Tìm giao điểm của NC và mặt phẳng (SBD) .